Řídí se vaše firma podle principů udržitelnosti?

V současné světové situaci, kdy hrozba globálního oteplování a nepříznivých dopadů lidské činnosti na životní prostředí neustále stoupá, přirozeně nabývají na důležitosti strategie udržitelnosti, známé také pod anglickou zkratkou ESG strategie. Výkonnost společností v oblasti ESG sleduje stále více subjektů jako například zákazníci, investoři, zaměstnanci, obchodní partneři, novináři a široká veřejnost. Pokud má firma přežít v současné konkurenci, je klíčové, aby ESG strategie zařadila do business strategie a DNA organizace.

Co je ESG a jak funguje?

ESG má tři prvky: environmentální, sociální a správní. Environmentální kritéria zohledňují, jak se organizace chová k životnímu prostředí. Sociální kritéria se zabývají tím, jak společnost udržuje vztahy se svými zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a komunitami, v nichž působí a jaký má dopad na lidi v jednotlivých fázích dodavatelského řetězce. A konečně správa a řízení se zabývá vedením společnosti, odměňováním vedoucích pracovníků, audity, vnitřními kontrolními mechanismy a právy akcionářů.

Environmentální ESG kritéria

Tato součást ESG strategie zahrnuje chování k životnímu prostředí, které často nejlépe odhalí výpočet uhlíkové stopy firmy, či nakládání s vodou, odpady a materiály.

Sociální ESG kritéria

Sociální složka ESG se zaměřuje na vztahy. Zejména se zabývá tím, jak společnost řídí své vztahy se zaměstnanci, finančními zainteresovanými stranami a komunitami, v nichž působí. Společnosti vede k tomu, aby se chovali férově k zaměstnancům i zákazníkům, vytvářeli společensky odpovědné produkty a zákazníky motivovaly ke změně chování na více udržitelné.

Správní ESG kritéria

Tato kritéria se vztahují k faktorům správy a řízení společnosti, včetně struktur představenstva a vedení, jakož i standardů, zveřejňování informací, auditů a dodržování předpisů. Investoři například chtějí vědět, že procesy ve firmě jsou silné a zamezí podvodům, firma umí řídit svá rizika a její obchodní praktiky jsou etické.